Vissza a honlapra

Első rész:

A coaching fogalma

 

Coaching:

A coaching az ügyféllel való partneri együttműködés, olyan gondolatébresztő és kreatív folyamat, amely arra inspirálja az ügyfelet, hogy a legtöbbet hozza ki önmagából személyes és szakmai szempontból is.

 

ICF coach:

Az ICF coach vállalja, hogy az ICF által meghatározott coach kompetenciák alapján gyakorolja szakmáját, és kötelezőnek tartja magára nézve az ICF Etikai Kódexét.

 

Professzionális coaching kapcsolat:

Professzionális coaching kapcsolat akkor jön létre, amikor a coaching üzleti megállapodásra vagy szerződésre épül, meghatározva minden érintett felelősségi körét.

 

Szerepek a coaching kapcsolatban:

Annak érdekében, hogy a coaching kapcsolatban betöltött szerepeket tisztázzuk, gyakran szükséges különbséget tenni ügyfél és megbízó között. Legtöbbször az ügyfél és a megbízó egy és ugyanaz a személy, így összefoglaló néven ügyfélként utalunk rá. Mégis, az azonosíthatóság érdekében az ICF az alábbiak szerint határozza meg ezeket a szerepeket:

 

Ügyfél: Az ügyfél a coacholt személy(eke)t jelenti.

 

Megbízó: A megbízó az a szervezet (beleértve annak képviselőit is), amely a coaching szolgáltatást fizeti és/vagy szervezi. A coaching szerződésben vagy megállapodásban minden esetben – amennyiben nem egyazon személyről van szó – egyértelműen meg kell határozni az ügyfél és a megbízó jogait és kötelezettségeit.

 

Tanuló: A tanuló egy coach tanfolyam hallgatója, vagy olyan személy, aki egy coach supervisorral vagy coach mentorral dolgozik együtt annak érdekében, hogy megtanulja a coaching folyamatát vagy finomítsa és fejlessze coaching képességeit.

 

Érdekellentét: Olyan helyzet, melyben a coach magán vagy személyes érdekeltsége elegendő lehet ahhoz, hogy befolyásolja saját hivatalos coach feladatainak tárgyilagos elvégzését.

 

 

 

Második rész:

Az ICF etikus magatartás normái

 

Előszó: az ICF professzionális coachok igyekeznek olyan magatartást tanúsítani, amely jó fényt vet a coaching szakmára; tisztelettel viseltetnek a coaching különböző megközelítései iránt; és tudomásul veszik, hogy kötelesek betartani a vonatkozó törvényeket és jogszabályokat is.

 

 

Első szakasz: a professzionális magatartásról általában

 

Coachként:

 

 1.  Az ICF Etikai Kódexe alapján járok el minden coach képzési, coach mentoring és coach szupervíziós tevékenységem során.

 2. Vállalom, hogy azonnal megteszem a megfelelő lépéseket bármely coach-csal, trénerrel, vagy coach mentorral szemben és/vagy kapcsolatba lépek az ICF-fel, ha bármilyen etikai vétség tudomásomra jut, még akkor is, ha én magam is érintett vagyok benne.

 3. Kommunikálom és felkeltem mások (beleértve szervezeteket, munkavállalókat, megbízókat, coachokat) figyelmét, akiknek szükséges lehet megismerni az ebben a Kódexben lefektetett felelősségeket.

 4. Munkám során tartózkodom a törvénytelen diszkriminációtól, beleértve az életkort, fajt, nemi és etnikai hovatartozást, szexuális orientációt, vallást, nemzetiséget vagy bármilyen fogyatékosságot.

 5. Szóban és írásban valós és pontos állításokat fogalmazok meg a coaching szakmáról, magáról az ICF-ről, és arról, hogy én magam mit ajánlok coachként.

 6. Pontos adatokat szolgáltatok coaching képzettségemről, szakértelmemről, tapasztalatomról, képzéseimről, okleveleimről és ICF akkreditációimról.

 7. Elismerem és megbecsülöm mások erőfeszítéseit és szakmai hozzájárulását, és kizárólag saját anyagaim nevezem saját tulajdonomnak. Tudomásul veszem, hogy ezen előírás megszegése esetén harmadik fél jogorvoslattal is élhet ellenem.

 8. Mindenkor arra törekszem, hogy felismerjem azokat a személyes indíttatású kérdéseket, amelyek a coaching munkámmal vagy professzionális coaching kapcsolataimmal összeférhetetlenek, illetve azokat zavarhatják, vagy kedvezőtlen irányban befolyásolhatják. Amikor a tények és a körülmények szükségessé teszik, azonnal szakmai támogatást keresek, és megteszem a szükséges lépéseket, adott esetben akár a coaching kapcsolat felfüggesztését vagy megszakítását is.

 9. Elismerem, hogy az Etikai Kódex minden ügyféllel, tanulóval, mentorálttal és szupervízió alatt álló személlyel létesített kapcsolatomra vonatkozik.

10. Kutatásaimat hozzáértéssel, tisztességesen, az elismert tudományos sztenderdek és a vonatkozó tárgyi irányelvek alapján végzem és összegzem. Kutatásaimat az érintettek hozzájárulásával és beleegyezésével végzem, úgy, hogy a résztvevőket megóvjam mindennemű lehetséges sérelemtől. Minden kutatást úgy kell végezni, hogy az megfeleljen a kutatás helyszínéül szolgáló ország jogszabályainak.

11. A coaching munkám során készített feljegyzéseimet úgy kezelem, tárolom és semmisítem meg, hogy az elősegítse a titoktartást, a biztonságot, a magántitokhoz való jogot, és megfeleljen a vonatkozó jogszabályoknak és megállapodásoknak.

12. Az ICF tagjainak kapcsolattartási adatait (e-mail cím, telefonszám stb.) csak az ICF által jóváhagyott módon és mértékben használom.

 

 

Második szakasz: érdekellentétek

 

Coachként:

 

13. Igyekszem elkerülni minden lehetséges és tényleges érdekellentétet, és minden érdekellentétet nyilvánosságra hozok. Érdekellentét felmerülése esetén felajánlom a coaching folyamatból való kilépésemet.

14. Tisztázom a feladatokat a belső coachok számára, meghúzom a határokat és megvizsgálom az érintettek érdekellentéteit, melyek felbukkanhatnak a coaching és egyéb tevékenységek között.

15. Ügyfelem és a megbízó tudomására hozok minden olyan várható anyagi juttatást, amelyet harmadik féltől kaphatok, vagy harmadik félnek juttathatok az ügyfél ajánlásainak eredményeként.

16. Méltányos coach – ügyfél kapcsolatot tartok fenn, a kompenzáció formájától függetlenül.

 

 

Harmadik szakasz: professzionális magatartás az ügyfelekkel

 

Coachként:

 

17. Etikusan beszélek az ügyfeleknek, leendő ügyfeleknek vagy megbízóknak a coaching folyamat lehetséges értékéről vagy magamról mint coachról.

18. Az első ülés előtt vagy annak során részletes tájékoztatást adok a coaching jellegéről, a titoktartás jellegéről és korlátairól, a pénzügyi feltételekről és a coaching megállapodás vagy szerződés egyéb feltételeiről, és igyekszem meggyőződni arról, hogy az ügyfelem és a megbízó(k) tudomásul veszi(k) azokat.

19. Ügyfeleimmel és megbízó(i)mmal egyértelmű szolgáltatási megállapodást kötök még a coaching kapcsolat megkezdése előtt, és tiszteletben tartom ezt a megállapodást. A megállapodás tartalmazza az összes résztvevő szerepét, felelősségét és jogait.

20. Felelősséget vállalok azért, hogy egyértelmű, megfelelő és a kulturális szempontokat tiszteletben tartó határokat szabjak, amelyek meghatározzák az ügyféllel vagy megbízóval létrejövő bármilyen fizikai kontaktusomat.

21. Nem kerülök szexuális vagy romantikus kapcsolatba egyetlen aktuális ügyfelemmel vagy megbízómmal sem. Továbbá éberen figyelem bármilyen intimitás kibontakozásának lehetőségét szoros munkakörnyezetemben – beleértve a csapatom tagjait – és megteszem a szükséges lépéseket annak érdekében, hogy megőrizzem a munkához szükséges biztonságos környezetet.

22. Tiszteletben tartom az ügyfél jogát arra, hogy a coaching folyamat alatt bármikor megszakítsa a coaching kapcsolatot a megállapodás vagy szerződés előírásainak figyelembevételével. Figyelek azokra a jelekre, amelyek jelzik, hogy az ügyfél már nem látja hasznát a coaching kapcsolatnak.

23. Ha úgy látom, hogy az ügyfél vagy a megbízó érdekeit jobban szolgálja egy másik coach vagy más szolgáltatás igénybe vétele, akkor bátorítom, hogy más szakemberekhez forduljon.

 

 

Negyedik szakasz: titoktartás

 

Coachként:

 

1. A legszigorúbb titoktartással kezelem az ügyfeleimre és a megbízóimra vonatkozó összes információt. Kizárólag egyértelmű megállapodás vagy szerződés birtokában adok ki bármilyen információt harmadik félnek, kivéve, ha erre jogszabály kötelez.

2. Egyértelmű megállapodást kötök a coachingról szóló információk coach, ügyfél és megbízó közötti átadásáról.

3. Coach képzéseken, oktatói minőségemben tisztázom a hallgatókkal a titoktartási előírásokat.

4. Az ügyfeleim és megbízóim részére fizetett vagy önkéntes alapon szolgáltatást nyújtó velem együtt dolgozó coachokkal és más, általam megbízott személyekkel egyértelmű megállapodást vagy szerződést kötök arról, hogy ők is vállalják az ICF Etikai Kódexe 2. részének 4. szakaszában, valamint a teljes ICF Etikai Kódexben foglalt kötelezettségeket a szükséges mértékben.

 

 

Harmadik rész:

Az ICF etikai eskütétele

 

ICF professzionális coachként kijelentem és fogadom, hogy coaching ügyfeleimmel és megbízóimmal, munkatársaimmal és általában a nyilvánossággal szemben fennálló etikai és jogi kötelezettségeimet tiszteletben tartom. Fogadom, hogy az ICF Etikai Kódexében foglaltakat betartom, és a gyakorlatban alkalmazom azoknál, akiket coacholok, tanítok, mentorálok, vagy szupervízióban részesítek.

 

Vállalom, hogy amennyiben az Etikai Esküt vagy az ICF Etikai Kódexének bármely rendelkezését megszegem, úgy az ICF saját belátása szerint felelősségre vonhat. Tudomásul veszem továbbá, hogy az Etikai Kódex bármilyen megszegéséért az ICF által történő felelősségre vonás következményekkel, így például az ICF tagságom és/vagy az ICF akkreditációm törlésével is járhat.